Valikko
Suodenniemen Säästöpankkisäätiö
Säännöt - Suodenniemen Säästöpankkisäätiö

Säännöt

Säännöt

Suodenniemen Säästöpankkisäätiön toiminta on tarkoin määriteltyä. Säätiön säännöissä määritellään muun muassa säätiön tarkoituksen toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen sekä säätiön toimielimet ja niiden tehtävät.

Avaa säännöt PDF-muodossa

Suodenniemen Säästöpankkisäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suodenniemen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Sastamala.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen entisten Suodenniemen ja Mouhijärven kuntien alueilla sekä alueiden elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

4 § Säätiön omaisuus

Säätiötä perustettaessa sen omaisuus muodostuu 16.000 Oma Säästöpankki Oy:n osakkeesta, (6,67 % yhteensä 240.000 osakkeesta), jotka Suodenniemen Säästöpankki / siitä perustettava Suodenniemen Säästöpankkisäätiö saa vastineeksi liiketoimintansa luovutuksesta Oma Säästöpankki Oy:lle.

Säätiön omaisuudesta kuuluu sitä perustettaessa kaksi kolmasosaa (2/3) eli 10.667 osaketta peruspääomaan ja yksi kolmasosa (1/3) eli 5.333 osaketta käyttörahastoon. Käyttörahastoon tulevat myös säätiön omaisuuden tuotto sekä säätiön saamat lahjoitukset ja muut mahdolliset tulot.

Säätiö on oikeutettu luovuttamaan vastineeksi saamansa osakkeet niiden käyvästä hinnasta.

5 § Säätiön omaisuuden hoito

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin.

<h56 § Säätiön toimielimet

Säätiön toimieliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

7 § Valtuuskunta

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 12 ja enintään 27 jäsentä. Säätiön hallituksen jäsen tai asiamies ei saa olla valtuuskunnan jäsen. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi kolmasosana.

Valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee vuosittain valtuuskunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää valtuuskunnan seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

Säätiön ensimmäisenä valtuuskuntana toimivat säädekirjassa määrätyt henkilöt. Heidän toimikautensa päättyy, kun säätiön rekisteröimisen jälkeen pidettävä ensimmäinen valtuuskunnan varsinainen kokous on valinnut säätiölle uuden valtuuskunnan. Tuolloin valittavien valtuuskunnan jäsenten toimikausi tulee määrätä niin, että jäsenistä on seuraavien kolmen vuoden aikana vuosittain erovuorossa kolmasosa.

8 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on valvoa ja tukea säätiön toimintaa.

9 § Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen maalis-toukokuussa.

Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja taikka hallitus viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta valtuuskunnan jäsenille lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä.

10 § Valtuuskunnan Varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheen;
4. päätetään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista ja kulujen korvaamisen perusteista;
5. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä;
6. valitaan valtuuskunnan jäsenet;
7. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
9. valitaan hallituksen jäsenet;
10. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies;
11. käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan tilikauden talousarvioksi;
12. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa suoritettavia vaaleja;
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

11 § Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 6 jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi kolmasosana.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

Säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenet on mainittu säädekirjassa. Heidän toimikautensa päättyy, kun säätiön rekisteröimisen jälkeen pidettävä ensimmäinen valtuuskunnan varsinainen kokous on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tuolloin valittavien hallituksen jäsenten toimikausi tulee määrätä niin, että jäsenistä on seuraavien kolmen vuoden aikana vuosittain erovuorossa kolmasosa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita sikäli kuin niitä ei näissä säännöissä ole uskottu valtuuskunnalle.

Säätiön varojen sijoittamisesta ja omaisuuden luovuttamisesta päättää hallitus.

13 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) pävää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

14 § Pöytäkirja

Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

15 § Säätiön asiamies

Säätiöllä on asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus.

Asiamiehen tehtävänä on säätiön juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

16 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen, asiamiehen tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kanssa.

17 § Tilintarkastajat

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja, mikäli tarkastaja ei ole tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja.

Tiiintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy tarkastettavaa tilikautta seuraavan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

18 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

19 § Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät ilmoitukset

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenen, asiamiehen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patenti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

20 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta päättää valtuuskunta. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) valtuuskunnan kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta.

Säätiön sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiseen patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

21 § Lakkautetun säätiön varojen käyttö

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säästäväisyyttä ja taloudellista kasvatusta edistäviin entisten Suodenniemen ja Mouhijärven kuntien elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä tukeviin tarkoituksiin.